Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht.

De snelste manier om hoger in Google te komen! Focus op resultaat en rendement!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Onder Adbull wordt in deze Algemene Voorwaarden Adbull BV, gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen, ingeschreven in
het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 78257719 verstaan.
2. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens
vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Adbull een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en
Adbull gesloten overeenkomsten.
2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Adbull en opdrachtgever waarop Adbull deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Adbull,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Adbull zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Adbull gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Adbull is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij
anders aangegeven.
2. Afwijkingen van gedane offertes binden Adbull alleen, indien deze door Adbull schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Adbull is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de
opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Adbull kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Adbull niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Adbull wenst te verstrekken, dient hij Adbull hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen.
7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Adbull zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te
behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Adbull de opdrachtgever op de
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Adbull het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adbull aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Adbull worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adbull zijn verstrekt, heeft Adbull het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Adbull is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Adbull is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Adbull kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien Adbull op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Adbull namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Adbull de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Adbull zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Adbull geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische /
elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
9. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Adbull dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
10. Een door Adbull opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Adbull is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adbull zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
11. In geval Adbull (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen, maar niet beperkt
tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
12. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Adbull tot uitvoering hiervan slechts verplicht,
indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Adbull door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
13. Opdrachtgever vrijwaart Adbull voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
14. Indien Adbull een opdracht in onder aanneming uitvoert, is zij ( tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen ) gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adbull zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Adbull de opdrachtgever
hierover van tevoren in lichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Adbull daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Adbull geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Adbull kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Adbull en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Adbull derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3. Indien Adbull door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde
hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart
worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Adbull gehanteerde honorarium tarieven.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Adbull, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Adbull nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Adbull op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. De opdrachtgever verricht de aan Adbull verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de
overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Adbull heeft verstrekt.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en Incasso
1. Alle door Adbull geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden,
enzovoort, blijven eigendom van Adbull totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Adbull gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor het geval dat Adbull zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Adbull of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan server(ruimte) enzovoort, waar de eigendommen van Adbull zich bevinden en die zaken mede terug te nemen dan wel te ontmantelen.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
4. In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door Adbull gemaakt en eventueel
gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
2. Indien de werkzaamheden van Adbull worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Adbull extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Adbull naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen
deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Adbull is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst Adbull ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
de verplichtingen niet zal nakomen.
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adbull op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adbull de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter
beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
4. Wanneer de werkzaamheden van Adbull bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
5. Adbull behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Adbull kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/
materialen;
c. fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn
goedkeuring heeft gegeven;
f. fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Adbull;
g. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
h. gevolgen door het plaatsen van links of het laten plaatsen van links door derden.
2. Behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Adbull voor enige vordering, hetzij contractueel, hetzij vanwege onrechtmatige daad, hetzij anderszins, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, steeds beperkt zijn tot:
a. het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Adbull in een voorkomend geval aanspraak geeft;
b. Indien er geen dekking en/of uitbetaling is onder a genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag
overeenkomend met de factuurwaarde van de opdracht, althans dal gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft, met een maximum van€ 2.000,00.
c. In afwijking van hetgeen hierboven onder 2 a en b is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de
aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde, met een maximum van€ 4.000,00.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adbull of haar ondergeschikten.
4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Adbull jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
6. Adbull verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald.
7. De opdrachtgever zal Adbull vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Adbull aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 13. Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Adbull voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de
opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de opdrachtgever aan Adbull informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert de
opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht
1. Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Adbull niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Adbull bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is Adbull gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Adbull zich de rechten en bevoegdheden voor die Adbull toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Adbull verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Adbull worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. De in het kader van de opdracht door Adbull tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Adbull, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Adbull te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of
verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Adbull in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
5. Adbull behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Adbull heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Adbull.
2. Indien een klacht gegrond is zal Adbull de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Adbull slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 17. Geschillen
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Adbull, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Goes. Adbull blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

Artikel 18. Overige bepalingen
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Op elke overeenkomst tussen Adbull en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
4. Adbull behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 19. Privacy
1. Adbull verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en Adbull als verwerker. De voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Adbull ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden.
2. Adbull verwerkt voor opdrachtgever persoonsgegevens ten behoeve van online marketing activiteiten op maat en ten behoeve van analyses.

Bijlage verwerkingsovereenkomst

Artikel 1. Algemeen
Deze bijlage is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Adbull en hebben enkel betrekking op de eventuele verwerking van
persoonsgegevens. Opdrachtgever wordt in het kader van de privacywetgeving gedefinieerd als verwerkingsverantwoordelijke en Adbull als verwerker van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verplichtingen Adbull
Adbull verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van online marketing activiteiten en analyses ten behoeve van de opdrachtgever. Adbull gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met de actuele privacywetgeving.

Artikel 3. Beveiliging
Adbull zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Artikel 4. Sub-verwerkers en doorgifte persoonsgegevens
Opdrachtgever staat toe dat Adbull gebruik maakt van sub-verwerkers of diensten van sub-verwerkers. Adbull hoeft opdrachtgever hiervan
niet op de hoogte te stellen indien deze sub-verwerkers dezelfde verplichtingen als Adbull op zich nemen omtrent privacywetgeving en zij zich bevinden binnen de Europese Economische Ruimte. Adbull werkt alleen met sub-verwerkers die hier (mogelijk) niet aan voldoen indien opdrachtgever instructies geeft om met specifieke sub-verwerkers samen te werken of akkoord geeft dat Adbull met specifieke sub-verwerkers samenwerkt.

Artikel 5. Meldplicht datalek
Adbull stelt opdrachtgever zo snel mogelijk, en minimaal binnen 48 uur, op de hoogte nadat Adbull kennis van een datalek heeft vernomen.
Adbull informeert de opdrachtgever hierover zo volledig mogelijk en treft, zover mogelijk, zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om het lek te stoppen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Adbull, zover nodig voor de opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen te
voldoen inzake Autoriteit Persoonsgegevens, de benodigde informatie die voor handen is overdragen.

Artikel 6. Geheimhouding
Adbull staat er voor in dat werknemers van Adbull, die toegang hebben tot persoonsgegevens, de persoonsgegevens geheim houden en zich onthouden van doorgeven, kopiëren of anderszins verspreiden van deze persoonsgegevens aan derden, tenzij Adbull hiertoe is verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Adbull kan in gebreke worden gesteld indien Adbull tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit deze verwerkingsovereenkomst.
Adbull wordt een redelijke termijn gegund om de verplichtingen alsnog na te komen nadat zij schriftelijk van in gebreke stelling op de hoogte is gesteld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Zowel Adbull als de opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden omtrent het handelen in strijd met Privacywetgeving.

Artikel 8. Audits
Opdrachtgever heeft het recht om een audit uit te voeren bij Adbull of om dit door een derde partij te laten doen. De kosten voor deze audit
zijn voor rekening van de opdrachtgever. De uitkomst van de audit zal zowel door Adbull als opdrachtgever gezamenlijk worden beoordeeld.